Regulamin serwisu Kardio-Know-How

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Definicje
 • 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
 • 4 Zasady uczestnictwa w wydarzeniach, wykładach oraz szkoleniach
 • 4 Postępowanie reklamacyjne
 • 5 Wymagania techniczne
 • 6 Prawa własności intelektualnej
 • 7 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zwany dalej Regulaminem.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kardio-know-how.pl prowadzony jest przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624;
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym https://kardio-know-how.pl/regulamin-serwisu/2, zwany dalej Serwisem;
  2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego;
  4. zasady uczestnictwa w wydarzeniach, wykładach oraz szkoleniach
 4. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 6. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

  1. Administrator; Usługodawca – Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624.
  2. Dni robocze  – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;
  3. Regulamin – niniejszy dokument.
 • Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi. Strony internetowe platformy e-learningowej Microsoft Teams nie należą do Administratora i nie stanowią Sewisu. Administrator nie ponosi  odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w Serwisie.
 1. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin w ramach Serwisu.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (tj. z dnia 30 października 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2070)
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. przeglądaniu  i odczytywaniu zawartości stron internetowych w Serwisie;
  2. korzystaniu z formularza rejestracyjnego.
 3. Usługa przeglądania i odczytywania zawartości stron internetowych w Serwisie świadczona jest przez Administratora drogą elektroniczną i umożliwia przeglądanie i odczytywanie przez Usługobiorcę zawartości (tekstów, zdjęć, grafik itp.) umieszczonej na stronach internetowych w Serwisie.
 4. Usługa przeglądania i odczytywania zawartości stron internetowych w Serwisie jest świadczona przez Administratora bezpłatnie.
 5. Aby korzystać z usługi przeglądania i odczytywania zawartości stron internetowych w Serwisie Usługobiorca powinien posiadać dostęp do Internetu oraz urządzenia umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych. W celu wykorzystania wszystkich możliwości usługi niezbędna może być akceptacja tzw. cookies (mechanizm przechowywania informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w w/w urządzeniu).
 6. Aby skorzystać z usługi przeglądania i odczytywania zawartości stron internetowych w Serwisie Usługobiorca powinien w przeglądarce internetowej w urządzeniu podłączonym do Internetu wpisać adres Serwisu i stosownie do właściwości danej przeglądarki polecić otworzenie tego adresu. Po otwarciu wskazanego adresu (wyświetleniu Serwisu) Usługobiorca może rozpocząć przeglądanie i odczytywanie jego zawartości.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usługi przeglądania i odczytywania zawartości stron internetowych w Serwisie następuje z chwilą wyświetlenia na żądanie Usługobiorcy jakiejkolwiek strony internetowej Serwisu.
 8. Umowa o świadczenie usługi przeglądania i odczytywania zawartości stron internetowych w Serwisie jest zawierana każdorazowo na czas przeglądania i odczytywania przez Usługobiorcę zawartości Serwisu.
 9. Usługobiorca może w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi przeglądania i odczytywania zawartości stron internetowych w Serwisie poprzez zamknięcie w przeglądarce internetowej strony internetowej z Serwisu (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi przeglądania i odczytywania zawartości stron internetowych w Serwisie).
 10. Usługa formularza rejestracyjnego świadczona jest przez Administratora drogą elektroniczną i umożliwia otrzymanie na adres e-mail podany przez Usługobiorcę hiperłącza do wykładów, konferencji, sympozjów w aplikacji Microsoft Teams.
 11. Korzystanie z  Usługi  polegającej na korzystaniu z formularza rejestracyjnego następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie następujących czynności:
  1.  wypełnieniu formularza rejestracyjnego;
  2.  zaznaczeniu checkboxa dotyczącego przetwarzania danych osobowych;
  3.  kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza rejestracyjnego pola „WYŚLIJ”.
 12. W formularzu rejestracyjnym wymagane jest wskazanie przez Usługobiorcę następujących danych:
  1. Imienia;
  2. Nazwiska;
  3. Adresu korespondencji elektronicznej;
  4. Określenie profesji: „Tak, jestem lekarzem” lub „Nie jestem lekarzem”
 13. Usługa formularz rejestracyjny świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa formularz rejestracyjny ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia pola „WYŚLIJ” albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza rejestracyjnego.

§ 4 Zasady uczestnictwa w wydarzeniach, wykładach oraz szkoleniach 

 1. Wydarzenia, wykłady, szkolenia oraz sympozja (dalej: „Wydarzenia”) prowadzone są za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy pomocy platformy Microsoft Teams. Uczestnik jest zobowiązany na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz łącze internetowe pozwalające na uczestnictwie w Wydarzeniu.

Prawa autorskie do Wydarzeń

 1. Wszelkie prawa autorskie do utworów udostępnianych w ramach Wydarzeń (treści audio i wizualnej Wydarzeń, Programów spotkania, sposobu jego zaprezentowania) a także materiałów edukacyjnych należą do Administratora lub prelegentów.
 2. Uczestnik ma prawo z nich korzystać wyłącznie w celu uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. Zakazane jest utrwalanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie utworów prezentowanych w ramach Wydarzeń, wizerunków i wypowiedzi uczestników oraz prelegentów, a także materiałów edukacyjnych. W szczególności zakazuje się nagrywania przez Uczestników przebiegu Wydarzenia (zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości jak i w części) lub innego jego utrwalania, wykonywania zdjęć (screenshotów).
 4. Serwis udostępnia Użytkownikom nagrania video z niektórych Wydarzeń. O tym, które z Wydarzeń zostanie udostępnione, decyduje wyłącznie Administrator. Udostępnienie Wydarzenia oznacza, że Użytkownik nabywa prawo do jednokrotnego wyświetlenia udostępnionego mu nagrania. Jakiekolwiek inne wykorzystanie nagrania jest bezprawne.

Dane osobowe, wykorzystanie wizerunku

 1. W związku z elektronicznym przeprowadzeniem Wydarzeń za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, Administrator przetwarza następujące dane osobowe uczestników Wydarzeń:
  1. adres korespondencji elektronicznej e-mail;
  2. głos (wypowiedzi);
  3. wizerunek;
  4. imię i nazwisko;
  5. nazwę użytkownika obraną przez uczestnika Wydarzenia;
 2. Uczestnik Wydarzenia ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w postaci głosu (wypowiedzi) i wizerunku jeśli w trakcie Wydarzenia wyłączy kamerę i/lub mikrofon na swoim komputerze. Uczestniczenie w Wydarzeniu przy włączonej kamerze i/lub mikrofonie, traktowane jest jako zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Wydarzeń oraz Usługobiorców dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www: https://kardio-know-how.pl/polityka-prywatnosci/
 4. Administrator będzie rejestrował przebieg Wydarzenia przy pomocy środków audio-video, obejmując nagraniem również wypowiedzi uczestników (głos) oraz ich wizerunek.
 5. O rejestracji wizerunków i wypowiedzi Uczestnicy są informowani przez prelegenta na początku wydarzenia. Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na rejestrację swojego wizerunku lub wypowiedzi poprzez wyłączenie kamery lub mikrofonu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że od jego decyzji (wyłączenia kamery lub dźwięku) zależy udostępnienie jego wizerunku oraz głosu Administratorowi oraz innym osobom. Pozostawienie przez uczestnika włączonej kamery lub mikrofonu traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie wizerunku lub głosu i wypowiedzi uczestnika utrwalanych w trakcie Wydarzenia przy pomocy platformy Microsoft Teams.
 6. Uczestnik na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku i głosu w formie materiału audiowizualnego (nagrania) powstałego podczas Wydarzenia oraz że wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wizerunku i głosu jego osoby w formie nagrania audiowizualnego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego publiczne udostępnianie (wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie) za pośrednictwem platformy internetowej YouTube, na stronach internetowych oraz na profilach (kanałach) w tzw. serwisach społecznościowych, w celach edukacyjnych, promocyjnych oraz reklamowych.
 7. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
 8. Zgoda na wykorzystanie odnosi się do korzystania przez Administratora z wizerunku oraz głosu uczestnika, także z ewentualnej wypowiedzi na następujących polach eksplantacji:
  1. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
  2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
  3. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.
 9. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jego danych osobowych  (imienia, nazwiska, nazwy użytkownika) oraz ich opublikowania w/w treściach audiowizualnych.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fumed@fumed.pl.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Nazwę firmy;
  3. Adres e-mail;
  4. Numer telefonu;
  5. Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
  6. W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególności obrazu ze zrzutem ekranu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 6 Wymagania techniczne   

 1. Usługobiorca chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;
  3. rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
  4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, grafiki, teksty, materiały oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma, w szczególności, prawa do:
  1. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części  treści umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  2. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
  3. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  4. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  5. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.)

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.
 2. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 3. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: https://kardio-know-how.pl/regulamin-serwisu/
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2021