Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne, klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach serwisu kardio-know-how.pl oraz wydarzeń, wykładów, szkoleń oraz sympozjów przeprowadzanych za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (dalej: „Wydarzenia”)  jest Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624;
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z  Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu obsługi usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez niezbędny okres tj. co do zasady przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji usług oferowanych przez Serwis oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie stosownych ustaw. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Administrator będzie mógł przechowywać dane osobowe dłużej jeżeli obowiązek taki wyniknie z przepisów prawa oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one zatem przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. W przypadku natomiast gdy przetwarzania danych osobowych oparte jest na zgodzie użytkownika, Administrator przetwarza dane osobowe nie dłużej niż do momentu odwołania zgody.
 6. W oparciu o dane osobowe użytkownika, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 8. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w ust. 4.
 9. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe:
  1. przetwarzane wyłączenie w sposób zgodny z prawem;
  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
  4. dokładne i aktualne;
  5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
  6. bezpiecznie przechowywane.
 10. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 11. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych należy uważnie zapoznać się obowiązującym regulaminem oraz polityką prywatności.
 12. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

2. Cel i zakres zbierania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Administrator przetwarza również dane osobowe w związku z elektronicznym przeprowadzeniem Wydarzeń za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, a także w związku z rozpowszechnianiem przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wizerunku i głosu uczestników w formie nagrania audiowizualnego) za pośrednictwem platformy internetowej YouTube, na stronach internetowych oraz na profilach (kanałach) w tzw. serwisach społecznościowych , w celach edukacyjnych, promocyjnych oraz reklamowych – za zgodą uczestnika.
 3. Nadto, gdy użytkownik Serwisu kontaktuje się z Administratorem lub gdy to Administrator kontaktuje się z użytkownikiem odnośnie działalności lub usług świadczonych przez Administratora, Administrator może zbierać podane przez użytkownika dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres korespondencji elektronicznej) w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub gdy użytkownik kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe także w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Usługodawcę.

3. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 • Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom i uczestnikom Wydarzeń przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Z powyższych praw użytkownicy mogą skorzystać i uzyskać informacje o szczegółowym ich zakresie poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: fumed@fumed.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, Łódź.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Usługobiorców podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Usługobiorcy,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Firefox.
  2. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome.
  3. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Internet Explorer.
  4. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i danymi witryn w przeglądarce Safari 8 (Yosemite)
  5. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
  6. Więcej informacji o ciasteczkach w przeglądarce Opera.

9. Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.
 2. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, w szczególności w przypadku: rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Serwisu, wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług; konieczności dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym nie wpływającym na treść praw i obowiązków użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek, błędów oraz literówek i konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa.
 3. Zawiadomienie o zmianie Polityki Prywatności nastąpi poprzez umieszczenie informacji o zmianie Polityki Prywatności w Serwisie.